Poštovné ZDARMA nad 99 €.

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže:


Usporiadateľom súťaže s názvom “VYHRAJ dámsky župan” od spoločnosti Nikola Gdovičinová - MÓDA NICOL (ďalej len „Súťaž") je prevádzkovateľ stránky https://www.webfashion.sk/ so sídlom Wurmova 1131/4, 040 23 KOŠICE,, IČO: 45 938 776. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia o stránke:

https://www.facebook.com/people/Webfashionsk/100083526707875/  

https://www.instagram.com/webfashion.sk/

 

2.  Trvanie súťaže:


Súťaž prebieha v dňoch od 08. decembra 2023, do 31. januára 2024, 24:00. Hlavná výhra bude výhercovi oznámená 01.februára 2024, správou a komentárom na súťažnom príspevku.

3.  Účasť v súťaži:


Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

ktorá má viac ako 18 rokov,

ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

ktorá vykoná akciu na súťažnom príspevku prostredníctvom tlačítka LIKE na facebookovej stránke a na instagrame.

Ktorá napíše komentár pod súťažný príspevok a vyberie si výhru.

Sledovaním profilu.

S výnimkou:

zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Výhra:


Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

,,dámsky župan,, podľa vlastného výberu.

Cenu podľa týchto pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

5. Podmienky Súťaže:


Podmienky súťaže na Facebooku/Instagrame
Do žrebovania o dámsky župan bude zaradená každá osoba,(nad 18 rokov) ktorá sa kvalifikuje ako Účastník Súťaže tým, že:

- označí príspevok  “páči sa mi to”

- v komentári označí o akú výhru má záujem

- sledovaním našej stránky 

Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Vyhodnotenie súťaže, bude dňa 01.februára 2024.

Výherca bude informovaný o výhre oznámením výhry v oznamovacom príspevku a osobnou správou na prislúchajúcej sociálnej sieti (FB a IG)

Žrebovanie víťazov o výhru sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z Účastníkov Súťaže na základe podmienok účasti na Súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

6. Oznámenie výhry:


Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.
Výherca súťaže bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom oznamujúceho príspevku a správy na Facebooku a instagrame. V prípade, že Výherca nebude reagovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, cena nebude odovzdaná.

Výherca súťaže bude zverejnený na stránke:


https://www.facebook.com/people/Webfashionsk/100083526707875/

https://www.instagram.com/webfashion.sk/

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.

7. Osobné údaje


Každý Účastník svojou účasťou v hre udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a mesto odkiaľ pochádza môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súťažiaci a účastník v hre má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi a Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Osobitné ustanovenia


Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že
Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s
Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Košiciach, dňa 08.12.2023

 

 

Záznamy neboli nájdené...